Niemelän Musa & Terapia

Musaterapia logo

Musiikkiterapia on musiikkiterapeutin tekemää musiikin eri ominaisuuksia hyödyntävää toimintaa hoidollisten päämäärien saavuttamiseksi. Musiikkiterapia tukee fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä asiakaslähtöisesti, osallistaen ja monipuolisesti musiikillisia menetelmiä soveltaen. Ota rohkeasti yhteyttä niin katsotaan yhdessä, olisinko minä sopiva musiikkiterapeutti Sinulle.

Ota kiinni musiikista!

Tietoja minusta


Oletko etsimässä musiikkiterapeuttia?

  • musiikkiterapiapäätöksen saaneelle lapsellesi
  • virkistystä tarvitsevalle ikääntyneelle omaisellesi
  • koska olet aina halunnut oppia soittamaan jotakin soitinta tai laulamaan
  • koska hoitoyhteisössä olisi mukava välillä laulaa yhdessä ohjatusti

Kela korvaa musiikkiterapiaa vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena lapsille, nuorille ja aikuisille. Jotta pääset Kelan korvaaman lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin, tarvitset lääkärin lähetteen. Terapian maksajana voi asiakkaan itsensä lisäksi olla myös sosiaalitoimisto, mielenterveystoimisto, perheneuvola tai vakuutusyhtiö. Olen työskennellyt pitkään myös ikääntyneiden kanssa (ks. sivu Laulu Liikuttaa). Valitettavasti Kela ei kustanna ikääntyneiden musiikkiterapiaa, sillä Kelalla yläikäraja on 65 vuotta!

Olen valmistunut laaja-alaiseksi musiikkiterapeutiksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 2003. Olen täydentänyt osaamistani mm. Toiminnallisen musiikkiterapiamenetelmän -koulutuksella (TMT) ja Post-Stroke -koulutuksella (musiikillisten menetelmien käyttö aivoinfarktin jälkeen). Olen perehtynyt arviointimenetelmiin, joilla arvioidaan musiikillisten menetelmien vaikuttavuutta (GAS, ICF, RAI). Ikääntyneiden musiikkiterapiaan liittyvä väitöskirjani valmistui vuonna 2016. Tällä hetkellä teen musiikkiterapiaa Kelan lääkinnällisenä kuntoutuksena Keski-Suomen vakuutuspiirin alueella ja meneillään on joitakin yksilöllisiä (ikääntyneen) asiakkaan itsensä kustantamia terapioita. Lisäksi laulatan ikääntyneitä sotainvalideja- ja veteraaneja Sotainvalidien Sairaskodilla, Kypärämäessä. Vuonna 2013 aloitettu kulttuuriseen vanhustyöhön keskittyvä Laulu Liikuttaa -hanke jatkuu jatkorahoituksen haulla.

Aloitin musiikkiterapian opiskelun Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa kolmevitosena valmistuttuani yhteiskuntatieteiden maisteriksi, pääaineenani sosiologia. Aloitin bändiharrastustoimintaa ja ikääntyneiden musiikkiryhmiä ohjaten jo opiskeluaikana. Musiikki on myös harrastukseni. Tarjoan musiikkipalveluja erilaisiin tilaisuuksiin duolla (Sarana) ja bändillä (AinoA, Pease) sekä laulatan. Harrastan myös luonnossa liikkumista, pilatesta, puutarhanhoitoa ja pyöräilyä sekä ruokamatkailua. Työmatkat kuljen etanolikäyttöisellä autolla.


Merja Niemelä Pieni logo + tiedot

Mitä musiikkiterapia on?


Musiikkiterapia on tavoitteellinen ja tuloksia arvioiva prosessi, jossa musiikkiterapeutti yhdessä asiakkaan (yksilö, ryhmä, yhteisö) kanssa rakentaa, musiikkiterapeuttisia menetelmiä käyttäen, dialogin. Tavoitteena on asiakkaan yksilöllinen ja ympäristön huomioiva hyvinvoinnin sekä fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ennaltaehkäisevä, hoitava ja kuntouttava ylläpitäminen ja edistäminen (Niemelä 2016).

Musiikkiterapiassa käytetään vuorovaikutuksen keskeisenä välineenä musiikin eri elementtejä (rytmi, harmonia, melodia, äänensävy, dynamiikka jne.) asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Musiikkiterapiaa käytetään sekä kokonaishoidon osana muiden hoitomuotojen rinnalla että pääasiallisena hoitomuotona. Musiikkiterapialla voidaan saavuttaa myönteisiä tuloksia psyykkisten, fyysisten, neurologisten ja sosiaalisten oireiden ja sairauksien hoidossa. Musiikkiterapia soveltuu lapsille, nuorille, aikuisille ja vanhuksille. (Musiikkiterapiayhdistys 2020)

Musiikkiterapiaistunto on aina luova prosessi, jossa asiakkaalta ei edellytetä musiikillisia taitoja. Musiikkiterapian menetelmiä ovat mm. musiikin kuuntelu, laulaminen, soittaminen, improvisointi, liikkuminen musiikin mukaan, laulujen tekeminen, musiikkimaalaus ja fysioakustinen hoito. (Musiikkiterapiayhdistys, 2020) Musiikkiterapiaprosessissa keskeistä on löytää kulloisessakin prosessin vaiheessa soveltuvimmat menetelmät musiikkiterapialle asetettuihin tavoitteisiin pääsemiseksi. Tavoitteet määritellään yhteistyössä asiakkaan ja hänen sidosryhmiensä kanssa.

Lapsi + Rummut + Sammakko

Lasten kanssa pääsee usein vuorovaikutukseen leikinomaisin keinoin silloin kun lapsella on kehitysviivästymiä tai oppimisvaikeuksia. Diagnoosi (kehitysvamma, down, autismi, asperger, aistivammat, psyykkiset ongelmat) ei määrittele käytettyjä menetelmiä vaan tavoitteisiin pyritään yhdessä musiikkiterapiaprosessin aikana soveltuvimmat menetelmät hyödyntäen. Vuorovaikutuksen tukena käytetään usein myös kuvia, viittomia ja kehollisia menetelmiä, hyödynnetään esimerkiksi musiikin värähtelyominaisuuksia.

Nuorten ja aikuisten kanssa työskenneltäessä oman mielimusiikin kuunteleminen, laulaminen ja soittaminen saavat aikaan luottamuksellisen suhteen mikä avaa väylän tunneproblematiikkaan tai rohkaisee itseilmaisuun laulaen ja soittaen. Musiikillinen improvisointi eri soittimilla (piano, kitara, rytmisoittimet) tukee turvallisen vuorovaikutussuhteen syntymistä ja pääsyä omien tunteiden äärelle. Musiikkiterapian menetelmänä voidaan käyttää myös soiton oppimista (esim. kuvionuoteilla) tai käyttää soveltaen musiikkiterapian metodeja (GIM-kuuntelumenetelmä, TMT, toiminnallinen musiikkiterapia, Tarinasäveltäminen).

Musiikkiterapiaprosessissa keskeistä on löytää kulloisessakin prosessin vaiheessa soveltuvimmat menetelmät musiikkiterapialle asetettuihin tavoitteisiin pääsemiseksi. Tavoitteet määritellään yhteistyössä asiakkaan ja tämän sidosryhmien kanssa. Musiikkiterapeutin tärkein ominaisuus on kuunteleminen; usein täytyy kuulla sekin, mitä ei sanota, sillä musiikkiterapiaa myönnetään usein asiakkaalle, jolla eri syistä ei ole verbaalisia taitoja.

Kuvionuotit Tarinasäveltäminen

Palvelut

Tarjoan yksilöllistä ja ryhmämuotoista musiikkiterapiapalvelua Sumuke- hyväksytyllä musiikkiterapeutin koulutuksella. Minulla on Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottajasopimus Itäisen ja Pohjoisen Vakuutuspiirin alueelle. Musiikkiterapia toteutetaan musiikkiterapeutin työtilassa tai asiakkaan omassa tilassa (päiväkoti, koulu, palvelutalo, koti), jolloin toiminnan siirtovaikutukselle on hyvät mahdollisuudet ja vuorovaikutus sidosryhmien kanssa toteutuu. Kelan kustantamien terapioiden kesto on 2-4 vuotta, joskus pitempäänkin. Musiikkiterapiaan voi hakeutua myös omakustanteisesti. Toiveeni on, että jatkossa palvelusetelillä voisi maksaa musiikkiterapian kuluja.

Jos mielessäsi on soitonoppiminen, pystyn ohjaamaan pianon, kitaran, ukulelen, viulun, bassokitaran ja rumpujen soitossa. Aiempaa soittotaitoa ei tarvita, sillä soitonopetus on yksilöllistä ja siinä hyödynnetään niin haluttaessa kuvionuottimenetelmää, jolla kaikki oppivat soittamaan.

Teen myös musiikkiterapia-arviointeja ja minua voi konsultoida musiikkiterapiaan liittyvissä kysymyksissä. Koulutan, viimeksi Musiikkiterapian perusopintojen opintokokonaisuudessa Kokkolassa (Jyväskylän yliopiston tutkintovaatimukset). Suunnitteilla on Laulu Liikuttaa -koulutus, jolla rakennetaan yhteistyömallia kulttuurisen vanhustyön tekijöiden ja hoitoyhteisön välille.

Myyn räätälöityjä ja tahdikkaita esiintymispalveluja syntymäpäiville, häihin ja hautajaisiin erilaisilla kokoonpanoilla (laulatus, duo, bändit). Laadin ohjelman tilaajan toiveiden pohjalta juhlaan sopivaksi.

Tarjoan laulatusta kitarasäestyksellä. Tätä työtä olen tehnyt pitkään Sotainvalidien Sairaskodilla, Kypärämäessä Jyväskylässä. Laulatus voidaan toteuttaa myös duolla tai duo voi kehitellä ohjelmaa haluamaasi juhlaan.

Bänditoiminta

Ohjelmapalvelut

Harrastan musiikkia vapaa-ajalla ja tarjoan musiikkipalveluja erilaisiin tilaisuuksiin sekä laulatan.

Lisää tietoja saat ottamalla yhteyttä minuun tai musiikkiterapiayhdistyksen sivuilta.

     

Siirry Musiikkiterapiayhdistyksen sivuille

Laulu Liikuttaa, (E)Motion in Song®

Laulu Liikuttaa on pilotoitu hanke, jolla kehitetään kulttuurista vanhustyötä ikääntyneiden ympärivuorokautisessa hoidossa ja kotihoidossa. Hanke tuottaa näyttöä taide- ja kulttuurityön vaikuttavuudesta kouluttamalla taide- ja kulttuurityön tekijöitä kohtaamaan ikääntynyt ihminen ja toteuttamaan tavoitteellista, suunniteltua, pitkäkestoista ja tuloksia arvioivaa (RAI) taidetoimintaa. Hankkeen rakentaman toimintamallin keskiössä on yhteistyömalli, jolla toiminta viedään hoitoyhteisöön ja toteutetaan yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa. Toimintamallin mukainen toiminta lisää koko hoitoyhteisön hyvinvointia ja antaa välineitä ikääntyneen toimintakyvyn tukemiseen.

Musiikilliset menetelmät voivat tukea ikääntyneen jäljellä olevaa toimintakykyä ja tuoda hyvinvointia elämään taitojen tai aistien heikentyessä. Ikääntyneiden musiikkiterapiassa lähtökohtana ovat usein omat lempilaulut, jotka vievät lapsuuden ja nuoruuden muistoihin tunnetasolla ja muistoja kerronnallisesti sanoittaen. Mahdollista on myös työskentely oman soittimen kanssa.

Ikääntyneen musiikkiterapiaan voidaan liittää yhteistyö hoitoyksikön kanssa Laulu Liikuttaa -mallin mukaisesti. Toimintamallin lähtökohtana on ikääntyneen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukeminen sekä ohjaaminen käyttämään musiikkia hoitotyökaluna tukemaan raskasta hoitotyötä tekevien hoitajien jaksamista. Monessa tuoreessa tutkimuksessa on osoitettu tutun, merkityksellisen musiikin voima vuorovaikutuksen avaajana, muistisairauksissa, voimavarojen ja toimintakyvyn tukijana sekä yhteisöllisenä kohtaamispaikkana:

Niemelä 2016 Sihvonen 2020 Särkämö 2020

Ajankohtaista:

Kurkkaa Facebook-sivuilleni


Yhteystiedot

Pieni logo + tiedot

   

Piano ja pehmolelut