Niemelän Musa & Terapia

Musaterapia logo

Musiikkiterapia on musiikkiterapeutin tekemää musiikin eri ominaisuuksia hyödyntävää toimintakykyä ja osallisuutta tukevaa toimintaa. Musiikki tukee erilaisissa elämäntilanteissa ja elämänvaiheissa, vauvasta vaariin & muksusta mummoon. Ota rohkeasti yhteyttä niin katsotaan yhdessä, olisinko minä sopiva musiikkiterapeutti Sinulle, lapsellesi tai omaisellesi. Ota kiinni musiikista!

Ota kiinni musiikista!

Palvelut


Merja Niemelä

Tarjoan yksilöllistä musiikkiterapiapalvelua Sumuke-hyväksytyllä musiikkiterapeutin koulutuksella. Olen valmistunut laaja-alaiseksi musiikkiterapeutiksi ja tehnyt musiikkiterapeutin työtä 20 vuotta.

Minulla on Kelan palveluntuottajasopimus yksilöllisten musiikkiterapiapalvelujen tuottamisesta vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena Kelan itäisen, läntisen ja pohjoisen vakuutuspiirin alueella. Kelan terapiaan tullaan lääkärin lähetteellä. Musiikkiterapiaan voi hakeutua myös omakustanteisesti tai terapian maksajana voi olla esimerkiksi sairaanhoitopiiri tai vakuutusyhtiö.

Musiikkiterapia voidaan toteuttaa musiikkiterapeutin työtilassa tai asiakkaan omassa tilassa (päiväkoti, koulu, palvelutalo, koti), jolloin yhteistyö sidosryhmien kanssa toteutuu.

Jos mielessäsi on soitonoppiminen, pystyn ohjaamaan pianon, kitaran, ukulelen, viulun, bassokitaran ja rumpujen soitossa. Aiempaa soittotaitoa ei tarvita, sillä soitonopetus on yksilöllistä ja siinä hyödynnetään niin haluttaessa Kuvionuottimenetelmää, jolla kaikki oppivat soittamaan. Koulutan, teen musiikkiterapia-arviointeja ja minua voi konsultoida musiikkiterapiaan liittyvissä kysymyksissä. Suunnitteilla on Laulu Liikuttaa -koulutus, jolla rakennetaan yhteistyömallia kulttuurisen vanhustyön tekijöiden ja hoitoyhteisön välille. Tarjoan myös tahdikkaasti toteutettuja ohjelmapalveluja.


Vaativa lääkinnällinen kuntoutus (https://www.kela.fi/terapiat)

- Itäinen vakuutuspiiri: kuntaryhmä 10 (Hankasalmi, Joutsa, Jyväskylä, Jämsä, Keuruu, Laukaa, Luhanka, Multia, Muurame, Petäjävesi, Toivakka, Uurainen)
- Pohjoinen vakuutuspiiri: Kuntaryhmät 1, 7, 8 ja 9
- Läntinen vakuutuspiiri: Kuntaryhmä 1

Mitä musiikkiterapia on?


Musiikkiterapia on tavoitteellinen ja tuloksia arvioiva prosessi, jossa musiikkiterapeutti yhdessä asiakkaan (yksilö, ryhmä, yhteisö) kanssa rakentaa, musiikkiterapeuttisia menetelmiä käyttäen, dialogin. Tavoitteena on asiakkaan yksilöllinen ja ympäristön huomioiva hyvinvoinnin sekä fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ennaltaehkäisevä ja kuntouttava ylläpitäminen ja edistäminen (Niemelä 2016).

Musiikkiterapiaprosessissa keskeistä on löytää kulloisessakin prosessin vaiheessa soveltuvimmat menetelmät musiikkiterapialle asetettuihin tavoitteisiin pääsemiseksi. Tavoitteet määritellään yhteistyössä asiakkaan ja hänen sidosryhmiensä kanssa. Musiikkiterapeutin tärkein ominaisuus on kuunteleminen; usein täytyy kuulla sekin, mille ei löydy sanoja.

Lapsi + Rummut + Sammakko

Lasten kanssa pääsee usein vuorovaikutukseen leikinomaisin keinoin silloin kun lapsella on kehitysviivästymiä tai oppimisvaikeuksia. Diagnoosi (kehitysvamma, down, autismi, asperger, aistivammat, psyykkiset ongelmat) ei määrittele käytettyjä menetelmiä vaan tavoitteisiin pyritään yhdessä musiikkiterapiaprosessin aikana soveltuvimmat menetelmät etsien. Vuorovaikutuksen tukena käytetään usein myös kuvia, viittomia ja kehollisia menetelmiä tai hyödynnetään esimerkiksi musiikin värähtelyominaisuuksia.

Nuorten ja aikuisten kanssa työskenneltäessä itseilmaisun mahdollistaminen, oman mielimusiikin kuunteleminen, laulaminen ja soittaminen, toimii vuorovaikutuksen avaajana, avaa väylän tunteisiin ja tukee oman minuuden kehitystä. Musiikillinen improvisointi eri soittimilla (piano, kitara, rytmisoittimet) auttaa turvallisen vuorovaikutussuhteen syntymisessä ja rakentaa väylän omien tunteiden äärelle. Musiikkiterapian menetelmänä voidaan käyttää myös soiton oppimista (esim. kuvionuoteilla) tai käyttää soveltaen musiikkiterapian menetelmiä (GIM-kuuntelumenetelmä, TMT, toiminnallinen musiikkiterapia, Tarinasäveltäminen).Laulu Liikuttaa, (E)Motion in Song®

Laulu Liikuttaa on pilotoitu hanke, jolla tehdään kulttuurista vanhustyötä ikääntyneiden ympärivuorokautisessa palveluasumisessa. Malli on kehitetty yhteistyössä Jyväskylän kaupungin/Keski-Suomen hyvinvointialueen kanssa. Laulu Liikuttaa - ryhmiä on tehty vuodesta 2013. Jatkossa on tarkoitus kehittää koulutusmalli yhteistyössä Eino Roiha säätiön kanssa, jolla koulutetaan taide- ja kulttuurityön tekijöitä kohtaamaan ikääntynyt ihminen ja toteuttamaan tavoitteellista, suunniteltua, pitkäkestoista ja tuloksia arvioivaa kulttuuritoimintaa. Toiminnan vaikuttavuudesta on saatu tuloksia fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn osa-alueilla. Koulutusmalli voidaan rakentaa hyödyntämään muitakin ikäihmisten kanssa toimijoita ja laajentaa myös kotihoidon puolelle. Koulutuksen myötä toimintamallin käyttö voi laajentua myös muille Suomen hyvinvointialueille.

Hankkeen rakentaman toimintamallin keskiössä on yhteistyömalli, jolla toiminta viedään hoitoyhteisöön ja toteutetaan yhdessä hoitohenkilökunnan kanssa puolivuosittain tehtävää RAI- hoito- ja palvelusuunnitelmaa hyödyntäen. Toimintamallilla toteutettu toiminta lisää koko hoitoyhteisön hyvinvointia ja antaa välineitä ikäihmisen toimintakyvyn tukemiseen. Musiikilliset menetelmät voivat tukea ikääntyneen jäljellä olevaa toimintakykyä ja tuoda hyvinvointia elämään taitojen tai aistien heikentyessä. Ikääntyneiden musiikkiterapiassa lähtökohtana ovat usein omat lempilaulut, jotka vievät lapsuuden ja nuoruuden muistoihin; laulettaessa muistot koetaan tunnetasolla ja jos mahdollista muistoja sanoitetaan muille yhdessä koettavaksi. Mahdollista on myös työskentely oman soittimen kanssa. Ikäihmisten kanssa työskentelevät hoitajat ohjataan käyttämään musiikkia hoitotyökaluna. Monessa tuoreessa tutkimuksessa on osoitettu tutun, merkityksellisen musiikin voima vuorovaikutuksen avaajana, muistisairauksissa, voimavarojen ja toimintakyvyn tukijana sekä yhteisöllisenä kohtaamispaikkana.

Merja Niemelä & Sanna Helén. Laulu Liikuttaa, (E)Motion in Song® – kulttuurisen vanhustyön vaikuttavuuden arviointi RAI-arviointimenetelmällä. Musiikkiterapia – lehti 2021, 36 (1), s. 9-23.

Musiikin vaikuttavuus aivojen kuntoutuksessa:
https://www.duodecimlehti.fi/duo11845

Niemelä 2016: Sotiemme veteraanit ryhmämusiikkiterapiassa:
https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2016/09/tiedote-2018-02-28-10-25-54-247677

Muistiliiton julkaisusarja7/2018: Musiikki lääkkeettömänä hoitomuotona:
https://www.muistiliitto.fi/application/files/9315/4227/2682/Katsaus_laakkeettomat.pdf

Musiikki voi helpottaa omaishoitajan ja muistisairaan arkea:
https://memocate.com/musiikin-jattama-jalki-ei-katoa/

Laulaminen auttaa kuntoutumaan aivoverenkiertohäiriöstä:
https://www.hs.fi/kaupunki/helsinki/art-2000009296492.html
Ansioluettelo 2023Ajankohtaista:

Kurkkaa Facebook-sivuilleni

Musiikkiterapeutti Merja Niemelä

Yhteystiedot

Pieni logo + tiedot

   

Piano ja pehmolelut